Python Programlamaya Giriş 23 - Modüller ve paketler

Python Programlamaya Giriş
Author

Kaan Öztürk

Published

July 25, 2018

Her programlama dilinde olduğu gibi Python’da da tekrar tekrar kullanılabilen fonksiyon ve sınıfların bir kütüphane şeklinde ayrı dosyalarda saklanması ve yeni yazılan programlara entegre edilmesi için bir mekanizma vardır. Standart kütüphaneler, SciPy ve benzeri paketler, veya kendi kişisel fonksiyon kütüphaneniz bu modül sistemiyle inşa edilir.

Dizinin bütün yazılarına erişmek için Python Programlamaya Giriş kategorimize bakabilirsiniz. Bu dizideki yazılar ayrıca Jupyter defterleri halinde GitHub depomuzda da mevcut.

Modüller

Python’da bir modül yaratmak için özel bir işleme gerek yoktur. Python kodu içeren, .py uzantılı herhangi bir dosya bir modül olabilir. Sözgelişi, aşağıdaki kodu basitmodul.py isimli bir dosyaya yazıp kaydettiğinizde, bir modül yaratmış olursunuz.

(Burada dosyayı yaratmak için IPython’un hücre sihirlerinden birini kullanıyoruz. İsterseniz %%writefile ... satırından sonraki kısmı koyalayıp bir metin editörüne yapıştırarak basitmodul.py adıyla kaydedebilirsiniz.)

%%writefile basitmodul.py
print("basitmodul çalıştırıldı.")
x = 5
def f(x):
  return x**2
def g():
  print("Merhaba")
Writing basitmodul.py

Komut satırında veya başka bir program içinde import basitmodul komutunu vererek (sonunda .py olmayacak) bu modülün içindeki bütün komutların işletilmesini sağlarsınız.

import basitmodul
basitmodul çalıştırıldı.

Elbette basitmodul.py dosyasını nereye kaydettiğiniz önemli. Bu örnekte, dosyanın mevcut çalışma dizininde bulunduğunu varsaydım. Bir import komutunda yorumlayıcı önce çalışma dizinine, sonra PYTHONPATH kabuk değişkeninde yazan dizinlere, sonra da kurulum sırasında belirlenmiş dizinlere bakar. İkincisini Linux bash kabuğunda echo $PYTHONPATH komutu ile görebilirsiniz.

Diyelim yazdığınız modülleri modullerim isimli bir dizin altında tutmak istiyorsunuz. Python yorumlayıcısı içindeki sys.path değişkeni bakılacak dizinlerin listesini tutar (önce import sys yazmayı unutmayın). Bu listeye sys.path.append("<ev dizininiz>/modullerim") komutuyla bir ekleme yaparak, ev dizininizin altındaki modullerim dizinine bakmasını sağlayabilirsiniz.

Modülü import etmekle yeni bir isim alanı yaratmış oldunuz. Bir isim alanı bir nesnedir; dolayısıyla modülde tanımlanan değişken ve fonksiyonlara erişmek için nokta notasyonu kullanılır.

basitmodul.x, basitmodul.f(5)
(5, 25)
basitmodul.g()
Merhaba

Modülden sadece belli isimleri almak istiyorsak from ... import komutunu kullanabiliriz. O zaman bu değişkenler ana isim alanına aktarılmış olurlar ve onlara nokta işlemi olmadan doğrudan erişebiliriz.

from basitmodul import x,f
basitmodul.x, basitmodul.f(5)
(5, 25)

Yukarıdaki işlemde g fonksiyonunu ana isim alanına aktarmadığımız için doğrudan kullanmaya kalktığımızda hata mesajı alırız.

g()
NameError: name 'g' is not defined

Modüldeki bütün isimleri ana isim alanına aktarmak için from basitmodul import * komutu verilebilir. Ancak, böyle yaptığınızda modüldeki isimler daha önce tanımlanmış isimlerin yerine geçebilir. Söz gelişi, yeni bir g() fonksiyonu tanımlamış olalım.

def g(): print("Hasta la vista")
g()
Hasta la vista

Bu tanımdan sonra, basitmodul’deki bütün isimleri aşağıdaki komutla alırsak, bu fonksiyon yerine basitmodul’deki g() geçecektir.

from basitmodul import *
g()
Merhaba

Bu tür çatışmalara meydan vermemek için, modülleri import * ile yüklemek tavsiye edilmez. Modüldeki değişkenlere modül ismi aracılığıyla (meselâ basitmodul.g() ile) ulaşmak daha emniyetlidir.

Ancak her seferinde modül ismini uzun uzun yazmak epeyce zahmetli olabilir ve kodun okunaklılığını azaltır. Modüle daha kısa bir isim atamak için import ... as komutunu kullanabiliriz.

import basitmodul as bm
bm.x, bm.f(3)
(5, 9)

from ... import ... as komutuyla modülden belli bir nesne (değişken, fonksiyon, vs.) alabilir ve onu yeni bir isimle kullanabilirsiniz.

from basitmodul import g as selamlama
selamlama()
Merhaba

dir() fonksiyonu

Bir modülde tanımlanmış isimlerin (değişken ve fonksiyon) tam listesini görmek isterseniz dir() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

dir(bm)
['__builtins__',
 '__cached__',
 '__doc__',
 '__file__',
 '__loader__',
 '__name__',
 '__package__',
 '__spec__',
 'f',
 'g',
 'x']

dir() fonksiyonu sadece modüllerde değil, bir sınıf (class) içindeki isimleri almak için de kullanılabilir. Örneğin, bir liste nesnesindeki metodları listelemek için dir(list) komutu verebiliriz.

dir(list)
['__add__',
 '__class__',
 '__contains__',
 '__delattr__',
 '__delitem__',
 '__dir__',
 '__doc__',
 '__eq__',
 '__format__',
 '__ge__',
 '__getattribute__',
 '__getitem__',
 '__gt__',
 '__hash__',
 '__iadd__',
 '__imul__',
 '__init__',
 '__init_subclass__',
 '__iter__',
 '__le__',
 '__len__',
 '__lt__',
 '__mul__',
 '__ne__',
 '__new__',
 '__reduce__',
 '__reduce_ex__',
 '__repr__',
 '__reversed__',
 '__rmul__',
 '__setattr__',
 '__setitem__',
 '__sizeof__',
 '__str__',
 '__subclasshook__',
 'append',
 'clear',
 'copy',
 'count',
 'extend',
 'index',
 'insert',
 'pop',
 'remove',
 'reverse',
 'sort']

Modülleri tekrar yüklemek

Bir import işlemi bir modül dosyasını baştan sona bir kere işletir, ama ikinci bir import komutu dosyayı baştan çalıştırmaz. Dolayısıyla, etkileşimli çalışırken (sözgelişi Spyder gibi bir IDE ile veya Jupyter defteri ile) modül dosyasında bir değişiklik yaptıysanız, tekrar import yapmak bu değişikliklerin görülmesini sağlamaz.

Söz gelişi, basitmodul.py dosyasında g() fonksiyonunun tanımını değiştirelim:

%%writefile basitmodul.py
print("basitmodul çalıştırıldı.")
x = 5
def f(x):
  return x**2
def g():
  print("Namaste")
Overwriting basitmodul.py

Bu yeni modül dosyasını import ile işletmeye çalışalım:

import basitmodul
basitmodul.g()
Merhaba

Görüldüğü gibi g()’nin eski tanımını kullanıyor. Zaten başta "basitmodul çalıştırıldı" mesajının çıkmaması da modülün işletilmediğine işaret ediyor.

Modülünüzün güncellenmiş olarak yeniden işletilmesini istiyorsanız ya Python yorumlayıcınızı kapatıp açmalısınız (Jupyter’de kernel restart), ya da importlib.reload() fonksiyonunu kullanmalısınız. Bu fonksiyon bir modül nesnesi döndürür.

from importlib import reload
bm = reload(basitmodul)
basitmodul çalıştırıldı.
bm.g()
Namaste

Tabii bir modül aslında dinamik bir nesne olduğu için, böyle bir değişiklik yapmak için her zaman dosyayı değiştirip tekrar yüklemek gerekmez; çalışma sırasında bir komutla da değişiklik yapılabilir.

bm.g = lambda: print("Guten Tag")
bm.g()
Guten Tag

Paketler

Bir modül belli bir işe dair fonksiyonların ve sınıfların tanımlandığı bir dosyadır. İşlev olarak ilişkili, ama birbirinden ayrı birkaç modülünüz varsa bunları ortak bir dizinde tutmak mantıklı olur. Bunlar bir Python paketi oluşturur.

Python’da bir paket bir dizindir; bu dizinde modüller ve __init__.py isimli bir dosya mevcut olmalıdır. Paket yüklenirken __init__.py dosyasının içindeki komutlar çalıştırılır. Paket yüklemesinde ilk olarak yapılmasını istediğimiz işlemleri bu dosyaya koyabiliriz. Paket dizininde mutlaka __init__.py isimli bir dosya bulunmalıdır; bu boş bir dosya olabilir.

Örnek olarak, çalıştığımız dizinin altında modullerim isimli bir dizin, ve içinde modul_A.py, modul_B.py ve __init__.py isimli üç tane dosya yaratalım.

modullerim/
  __init__.py
  modul_A.py
  modul_B.py
%%writefile modullerim/__init__.py
print("modullerim yüklendi")
Writing modullerim/__init__.py
%%writefile modullerim/modul_A.py  
print("Modül A yüklendi")
pi = 3.14159
def çevre(yarıçap):
  return 2*pi*yarıçap
Writing modullerim/modul_A.py
%%writefile modullerim/modul_B.py
print("Modül B yüklendi")
def fib(n):
  """Fibonacci dizisinin n terimi."""
  a,b=1,1
  L = [1,1]
  for i in range(n-2):
    a,b = b,a+b
    L += [b]
  return L
Writing modullerim/modul_B.py
import modullerim.modul_A
modullerim yüklendi
Modül A yüklendi
modullerim.modul_A.pi
3.14159

from ... import komutu ile doğrudan modul_A isim alanını yaratabiliriz.

from modullerim import modul_A
modul_A.pi, modul_A.çevre(2)
(3.14159, 12.56636)

Bu ikinci import ile "Modul A yüklendi" mesajının çıkmadığına dikkat edin. Bir oturumda modül içeriği sadece ilk import komutunda çalıştırılır. Sonraki import işlemlerinde modül tekrar çalıştırılmaz; yine de yukarıda görüldüğü gibi bu modülle yeni bir isim alanı oluşturmak mümkündür.

Yazma zahmetini kısaltmak için as kelimesiyle modüle daha kısa bir isim alanı adı verebiliriz.

from modullerim import modul_A as A
A.pi, A.çevre(5)
(3.14159, 31.4159)

modul_B içindeki bütün değişken isimlerini mevcut isim alanına ekleyebiliriz. Ama yukarıda açıkladığımız gibi bu pek tavsiye edilmez.

from modullerim.modul_B import *
Modül B yüklendi
fib(10)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]

Yukarıdaki örneklerde çevre() fonksiyonunu bir modülden, fib() fonksiyonunu başka bir modülden aldık; bunun için de modülleri ayrıca import etme gibi bir adım atmamız icap etti. Bunun yerine bu isimleri doğrudan __init__.py içinde import edersek, modülleri ayrıca yüklememize gerek kalmaz. Bunun için __init__.py dosyasını aşağıdaki gibi değiştirelim:

%%writefile modullerim/__init__.py
from .modul_A import çevre
from .modul_B import fib
Overwriting modullerim/__init__.py

Modül adının başındaki noktalar, dosyanın mevcut dizinde bulunduğunu gösterir. Değişikliğin görülebilmesi için yorumlayıcıyı tekrar başlatmak (Jupyter’de “Restart Kernel”), veya yukarıda gördüğümüz gibi reload() kullanmak gerekir.

from importlib import reload
m = reload(modullerim)

Şimdi çevre() ve fib() fonksiyonlarını, tanımlandıkları modülleri import etmeye gerek kalmadan doğrudan doğruya kullanabiliriz.

print(m.çevre(5))
print(m.fib(10))
31.4159
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]

Paketlerde alt dizinler

Bir paketin altında başka dizinler de bulunabilir. Bu durumda her bir dizinin altında kendi __init__.py dosyası bulunmalıdır.

İç içe dizinler şeklinde düzenlemiş bir pakete örnek olarak SciPy paketini ele alalım. Bu paketin altındaki dizinlerin bir kısmı şöyledir:

scipy/
  integrate/
    __init__.py
    ...
  linalg/
    __init__.py
    ...
  stats/
    __init__.py
    distributions.py
    ...

Alt paketlerdeki fonksiyonları import ederken nokta (.) işlemini kullanabiliriz.

from scipy.integrate import quad
quad(lambda x: x**3, 1, 2) # x^3 fonksiyonunun 1'den 2'ye kadar integrali
(3.7500000000000004, 4.1633363423443377e-14)
import scipy
scipy.integrate.quad(lambda x: x**3, 1, 2)
(3.7500000000000004, 4.1633363423443377e-14)
import scipy.integrate as intg
intg.quad(lambda x: x**3, 1, 2 )
(3.7500000000000004, 4.1633363423443377e-14)
from scipy.stats.distributions import norm
norm.pdf((-2,-1,0, 1, 2)) # Normal dağılımın -2, -1, 0, 1, 2 için değerleri
array([0.05399097, 0.24197072, 0.39894228, 0.24197072, 0.05399097])