Tidyverse

Veri önişleme
Author

Hazel Kavili

Published

March 3, 2018

Bir önceki yazımda Tidyverse dünyasına bir giriş yapmıştım. Bize nasıl bir iş akışı ve kolaylık sağladığından bahsetmiştim. Şimdi de sıklıkla kullandığımız mutate(), group_by() ve summarise() fonksiyonlarını, aynı veri setiyle nasıl kullanacağımızı anlatacağım.

Veri setimizi tekrar çalışma alanımıza yükleyip, değişkenleri hatırlamak için ilk 3 satırına bir bakalım:

In [1]:
options(jupyter.rich_display = FALSE)
suppressPackageStartupMessages(library(tidyverse))
filmler <- read.csv(file = "movies.csv" , header = TRUE, sep = ",") 
head(filmler, n = 3)
 director_name duration actor_2_name   gross   actor_1_name  
1 James Cameron 178   Joel David Moore 760505847 CCH Pounder  
2 Gore Verbinski 169   Orlando Bloom  309404152 Johnny Depp  
3 Sam Mendes   148   Rory Kinnear   200074175 Christoph Waltz
 movie_title                actor_3_name   language country
1 Avatar                   Wes Studi    English USA  
2 Pirates of the Caribbean: At World's End  Jack Davenport  English USA  
3 Spectre                  Stephanie Sigman English UK   
 budget  title_year imdb_score genres
1 237000000 2009    7.9    Action
2 300000000 2007    7.1    Action
3 245000000 2015    6.8    Action

İlk fonksiyonumuz mutate(), adı üzerinde bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek için kullanacağız. Mutate fonksiyonu her değer için bir dönüşüm yapıyor ve bunu sizin isimlendireceğiniz yeni bir değişkene atıyor. Örneğin veri setimizde duration (filmlerin süresi) dakika olarak verilmiş ve bunu saat olarak da görmek istediğimizi düşünelim. duration_hour diye isimlendirdiğimiz yeni bir değişken oluşturup, dakikayı saate çeviriyoruz ve virgülden sonra 2 basamağı alacak şekilde gösteriyoruz. Oluşturduğum duration_hour değişkeni de veri setimin son değişkeni olacak şekilde ekleniyor:

In [2]:
filmler_sure <- filmler %>% 
 mutate(duration_hour = round(duration/60, digits = 2)) 

head(filmler_sure, n = 3)
 director_name duration actor_2_name   gross   actor_1_name  
1 James Cameron 178   Joel David Moore 760505847 CCH Pounder  
2 Gore Verbinski 169   Orlando Bloom  309404152 Johnny Depp  
3 Sam Mendes   148   Rory Kinnear   200074175 Christoph Waltz
 movie_title                actor_3_name   language country
1 Avatar                   Wes Studi    English USA  
2 Pirates of the Caribbean: At World's End  Jack Davenport  English USA  
3 Spectre                  Stephanie Sigman English UK   
 budget  title_year imdb_score genres duration_hour
1 237000000 2009    7.9    Action 2.97     
2 300000000 2007    7.1    Action 2.82     
3 245000000 2015    6.8    Action 2.47

Burada önceki yazımda bahsettiğim zincir (pipe) operatörü ve select fonksiyonunu da tekrar kullanalım ve sadece movie_title, duration ve duration_hour değişkenlerini seçelim ve ilk 5 gözlemi inceleyelim:

In [3]:
filmler_sure %>% 
 select(movie_title, duration, duration_hour) %>% 
 head(n=5)
 movie_title                duration duration_hour
1 Avatar                   178   2.97     
2 Pirates of the Caribbean: At World's End  169   2.82     
3 Spectre                  148   2.47     
4 The Dark Knight Rises           164   2.73     
5 John Carter                132   2.20

Mutate fonksiyonunun başka güzelliklerine de değinmek istiyorum. Örneğin veri setimizdeki budget ve gross değişkenlerinin para ile ilgili değişkenler olduğunu, yanlarına ekleyeceğim $ sembolü ile özellikle vurgulamak istiyorum. mutate_if (*) fonksiyonu “değişkenlerim nümerik ise” diye kontrol edecek ve sonrasında scales paketinin dollar_format fonksiyonu ile eğer nümerik ise başlarına $ sembolü koymasını sağlayacak:

In [4]:
filmler %>% 
 select(movie_title, director_name, budget, gross) %>% 
 mutate_if(~is.numeric(.), scales::dollar_format(prefix = "$")) %>% 
 head()
 movie_title                director_name   budget   
1 Avatar                   James Cameron   $237,000,000
2 Pirates of the Caribbean: At World's End  Gore Verbinski  $300,000,000
3 Spectre                  Sam Mendes    $245,000,000
4 The Dark Knight Rises           Christopher Nolan $250,000,000
5 John Carter                Andrew Stanton  $263,700,000
6 Spider-Man 3                Sam Raimi     $258,000,000
 gross    
1 $760,505,847
2 $309,404,152
3 $200,074,175
4 $448,130,642
5 $73,058,679 
6 $336,530,303

İkinci ve üçüncü fonksiyonlarımız ise group_by ve summarise. Belirlediğimiz değişkene/değişkenlere göre gruplama yapmak istiyorsak group_by kullanıyoruz. summarise (veya summarize) ise bize görmek istediğimiz özet bir sayıyı veriyor. Özet sayı, değişkenin ortalama, standard sapma, varyans, minimum, maksimum vb değerleri olabilir.

Bu iki fonksiyonu beraber göstermek istiyorum. İlk olarak yönetmenlerin filmlerinin IMDB puanlarının ortalamasına bakmak ve bunu ortalama puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralamak istiyorsak:

In [5]:
filmler %>% group_by(director_name) %>% 
 summarise(ortalama_puan = round(mean(imdb_score), digits = 2)) %>% 
 arrange(desc(ortalama_puan)) %>% head()
 director_name     ortalama_puan
1 Charles Chaplin    8.60     
2 Tony Kaye       8.60     
3 Alfred Hitchcock   8.50     
4 Damien Chazelle    8.50     
5 Christopher Nolan   8.43     
6 Marius A. Markevicius 8.40

Burada ilk önce hangi değişkene göre gruplamak istiyorsak onu group_by fonksiyonunun içine yazdık ve ardından summarise fonksiyonu ile görmek istediğimiz ortalama_puan değişkenini mean fonksiyonu ile hesapladık.

Başka bir örnek türetelim. Yıllara göre gruplayıp, en yüksek IMDB puanına ve film süresine bakalım:

In [6]:
filmler %>% group_by(title_year) %>% 
 summarise(max_puan = max(imdb_score), max_sure = max(duration)) %>% 
 arrange(desc(max_puan)) %>% 
 head()
 title_year max_puan max_sure
1 1994    9.3   212   
2 1972    9.2   175   
3 1974    9.0   220   
4 2008    9.0   166   
5 1993    8.9   330   
6 2003    8.9   280

Bu örnek bize 1994 yılında gösterimdeki filmlerin en yüksek puanının 9.3 ve en yüksek süresinin 212 dakika olduğunu söylüyor. Ama bu iki değerin aynı filme ait olduğu anlamına gelmiyor, buraya dikkat edelim. Bunların hangi filmlere ait olduklarını bilmek istiyorsak da şöyle bir şey deneyebiliriz:

In [7]:
filmler %>% 
 filter(title_year == 1994, imdb_score == 9.3 | duration == 212)
 director_name  duration actor_2_name   gross  actor_1_name 
1 Lawrence Kasdan 212   Catherine O'Hara 25052000 Dennis Quaid 
2 Frank Darabont 142   Jeffrey DeMunn  28341469 Morgan Freeman
 movie_title        actor_3_name    language country budget 
1 Wyatt Earp         Isabella Rossellini English USA   63000000
2 The Shawshank Redemption  Bob Gunton     English USA   25000000
 title_year imdb_score genres  
1 1994    6.6    Adventure
2 1994    9.3    Crime

Son olarak veri setimizde film türlerine göre kaçar film olduğuna bakalım:

In [8]:
filmler %>% group_by(genres) %>% 
 summarise(film_sayisi = n_distinct(movie_title)) %>%
 arrange(desc(film_sayisi)) %>% head()
 genres  film_sayisi
1 Comedy  989    
2 Action  897    
3 Drama   614    
4 Adventure 356    
5 Crime   241    
6 Biography 201

Burada bazı filmler birden fazla yazıldığı için (benzeri olmayan film sayısı 3606) n_distinct fonksiyonunu kullandık. Hangi filmlerin birden fazla yazıldığına bakmak istiyorsak da aşağıdaki gibi inceleyebiliriz:

In [9]:
filmler %>% group_by(movie_title) %>% 
 summarize(n = n()) %>%
 filter(n > 1) %>% 
 arrange(desc(n)) %>% head()
 movie_title        n
1 Halloween         3
2 Home            3
3 King Kong         3
4 Pan            3
5 The Fast and the Furious  3
6 Victor Frankenstein    3

Bir sonraki yazımda ggplot2 paketiyle bu veriler üzerinden görselleştirme örnekleri yapacağım.

(*) mutate_at, mutate_if, mutate_all, summarise_at, summarise_if, summarise_all fonksiyonlarına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim.