Python Programlamaya Giriş 8 - Fonksiyon parametreleri

Python Programlamaya Giriş
Author

Kaan Öztürk

Published

January 10, 2018

Python Programlamaya Giriş yazı dizimize Python fonksiyonlarının temelleriyle devam ediyoruz. Dizinin bütün yazılarına erişmek için Python Programlamaya Giriş kategorimize bakabilirsiniz. Bu dizideki yazılar ayrıca Jupyter defterleri halinde GitHub depomuzda da mevcut.

Bir önceki bölümde Python’da fonksiyonların nasıl yaratıldığından ve nasıl çağrıldığından bahsettik. Bir fonksiyon kapalı bir kutu gibidir: İçinde ne olup bittiğini görmeyiz, parametreler yoluyla bilgi veririz ve cevabı bir değer olarak geri alırız. Bu yazıda parametreleri nasıl kullandığımızı inceleyeceğiz.

Parametre eşleştirme

Aldığı parametreleri ekrana yazan basit bir fonksiyonu ele alalım:

def f(a,b,c):
  print("a = {}, b = {}, c = {}".format(a,b,c))

Bu fonksiyonu çağırırken üç tane parametre değeri vermemiz gerekir:

f(1,2,3)
a = 1, b = 2, c = 3

Fonksiyon, parametre olarak 1,2,3 sayılarını aldı ve bunları sırasıyla kendi içinde tanımlanan a, b, c değişkenlerine atadı. Sonuç olarak ekrana basılanlar da bu atamayla belirlendi.

Buna konumla eşleştirme deniyor: Fonksiyon tanımında isimler hangi sırada verildiyse, fonksiyon çağrısında verilen parametreler de aynı sırayla atanır.

f(3,2,1)
a = 3, b = 2, c = 1

Konumla eşleştirmede fonksiyona lüzumundan az veya fazla sayıda parametre vermek bir hata mesajına yol açar.

f(1,2)
TypeError: f() missing 1 required positional argument: 'c'
f(1,2,3,4)
TypeError: f() takes 3 positional arguments but 4 were given

Parametreleri eşleştirmenin başka bir yolu fonksiyon çağrısında parametre isimlerini kullanmaktır. O zaman tanımlanma sırasına sadık kalmak gerekli olmaz. Bu yönteme isimle eşleştirme denir.

f(c=4, b=1, a="asdf")
a = asdf, b = 1, c = 4

Konuma göre ve isme göre eşleştirmeler karıştırılabilir de. Bu durumda, öncelikle soldan sağa doğru konumsal eşleştirmeler yapılır, ardından isim eşleştirmeleri yapılır.

f(1, c=3, b=2)
a = 1, b = 2, c = 3

Bir parametre konumla eşleştirilmişse, ardından ayrıca isimle eşleştirmek hata oluşturur.

f(1, 2, b=9)
TypeError: f() got multiple values for argument 'b'

Öncelikli olarak konum eşleştirmesi yapıldığı için, isim eşleştirmelerinden sonra isimsiz bir parametre verilemez.

f(1, b=2, 3)
SyntaxError: positional argument follows keyword argument (<ipython-input-9-a17b662ec26d>, line 1)

İsim eşleştirmeleri kodu daha okunaklı ve anlaşılır kılar. Bir fonksiyon çağrısının ne yaptığını anlamak kolaylaşır. Ayrıca parametrelerin ne sırada verildiğini hatırlamamıza gerek kalmaz. Parametre isimleri de dikkatli şekilde seçilmişse, fonksiyon çağrısının kendisi bir belgeleme gibi iş görür. Meselâ, aşağıdaki fonksiyon çağrısının ne yaptığı hemen anlaşılabilir:

gezegen_ekle( isim="Mars", kutle=0.7, yaricap=0.6, uydu=("Phobos","Deimos") )

Varsayılan değerler

Fonksiyonu tanımlarken, parametrelerine varsayılan değerler atamak mümkündür. Fonksiyon çağrısında bir parametreye değer verilmezse, varsayılan değer kullanılır.

def f(a, b=2, c=3):
  print("a = {}, b = {}, c = {}".format(a,b,c))

Bu fonksiyonu çağırırken a için bir değer vermek zorundayız, ama b ve c için varsayılan değerler kullanılabilir. Yani en az bir, en fazla üç parametre değeri verebiliriz. Bu parametreler konuma göre veya isme göre verilebilir.

f(1)  # b ve c varsayılan değerde
f(a = 4) # b ve c varsayılan değerde
f(1,7) # c varsayılan değerde
f(1,"hede",6)  # hepsine yeni değer
f(1,c=8)  # b varsayılan değerde
a = 1, b = 2, c = 3
a = 4, b = 2, c = 3
a = 1, b = 7, c = 3
a = 1, b = hede, c = 6
a = 1, b = 2, c = 8

Belirsiz sayıda parametreler

Bir fonksiyonun kaç tane parametre alacağını önceden belirtmek zorunda da değilsiniz. Fonksiyon tanımını aşağıdaki gibi yaparak bütün konumsal parametrelerin bir çokuza toplanmasını sağlayabilirsiniz.

def f(*par):
  print("Parametreler:", par)
f()   # hiç parametre yok, boş çokuz.
f(3)   # tek parametre, tekli çokuz.
f(45, 3-4j, "merhaba", [1,2,3])  # dörtlü çokuz
Parametreler: ()
Parametreler: (3,)
Parametreler: (45, (3-4j), 'merhaba', [1, 2, 3])

Fonksiyonun tanımında *par kullanmakla bütün parametrelerin par isimli bir çokuza toplanmasını sağladık. Bu çokuzun elementlerini tek tek alarak bütün parametrelere sırayla ulaşabiliriz. Bu şekilde aynı fonksiyonda istediğimiz kadar çok parametre kulanabiliriz. Bu yönteme parametre paketleme (argument packing) diyoruz.

Fakat isimle eşleştirme yapmak istersek yukarıdaki tanımıyla fonksiyon doğru çalışmaz, çünkü parametrelere tek tek isim vermedik.

f(a=4)
TypeError: f() got an unexpected keyword argument 'a'
f(**{"a":4})
TypeError: f() got an unexpected keyword argument 'a'

Böyle bir durumda, parametre paketleme işleminde çift yıldız (**) kullanırız. O zaman, isimlerle verilmiş bir parametre listesinin bir sözlüğe toplanmasını sağlayabiliriz.

def g(**par):
  print("Parametreler:",par)
g()
g(a=1, b=4)
Parametreler: {}
Parametreler: {'a': 1, 'b': 4}

Böylece değişken isimlerine ve değerlerine, yukarıdaki tanımda par adını verdiğimiz bir sözlük aracılığıyla erişebiliriz. (Elbette par ismini kullanmak zorunda değilsiniz). Buradaki dinamik tanıma dikkat edin: a ve b parametreleri fonksiyonun orijinal tanımında yoktu; bu özel fonksiyon çağrısıyla beraber tanımlandılar.

Ama bu g() fonksiyonu da mükemmel değil. Sadece isimlendirilmiş parametrelerle çalışır, isimsiz (konuma dayalı) parametrelerde hata mesajı verir.

g(1,2,3)
TypeError: g() takes 0 positional arguments but 3 were given

Daha genel bir fonksiyon arayüzü şöyle yazılabilir.

def f( *pargs, **kwargs ):
  print(pargs)  # Konum eşleştirmeli parametreler çokuzu
  print(kwargs)  # İsim eşleştirmeli parametreler sözlüğü
f()
()
{}
f(1, 2, a = "xyz", b = 3.14)
(1, 2)
{'a': 'xyz', 'b': 3.14}

Böyle tanımlanmış bir fonksiyon hem konum hem de isim eşleştirmeli parametrelerle çalışabilir. Birçok hazır kütüphanede, böyle genel bir arayüzle tanımlanmış fonksiyonlar bulunur.

Parametre çözme

Yukarıda, bir parametre listesini nasıl bir çokuz haline getirebileceğimizi gördük. Tersini de yapmak mümkün: Fonksiyonu çağırırken bir çokuzdan parametreler çıkartabiliriz.

Verilen argümanları ters sırada basan basit bir fonksiyon yazalım ve vereceğimizi parametreleri bir çokuza yazarak fonksiyona verelim.

def f(a,b,c,d):
  print(d,c,b,a)

f(1,5,9,13)
13 9 5 1
x = (1,5,9,13)
f(x)
TypeError: f() missing 3 required positional arguments: 'b', 'c', and 'd'

Dört parametre isteyen bir fonksiyonumuz var. Vereceğimiz parametreler x isimli bir çokuzda toplanmış. Fonksiyon çağrısını f(x) biçiminde yapmanın hataya yol açacağı bariz, çünkü dört parametre bekleyen bir fonksiyona bir tek parametre veriyoruz.

Eğer fonksiyon çağrısını f(*x) şeklinde yazarsak x’in elemanları tek tek alınıp parametre olarak f’ye verilir ve sorunsuzca çalışır. Bu işleme parametre çözme (argument unpacking) deniyor.

f(*x)
13 9 5 1

Parametreler başka bir sıralı veri tipinde (liste, dize) saklanıyorsa da aynı işlem geçerli olur.

f(*[1,2,3,4])
f(*"xyzt")
4 3 2 1
t z y x

Fonksiyonda parametre isimlerini a, b, c, d olarak tanımlamıştık. Bu isimleri kullanarak isim eşleştirmesi yapmak isteyebiliriz. Burada parametre çözme işlemi uygularken çokuz kullanamayız çünkü çokuzda parametre isimleri mevcut değil, sadece değerler mevcut. Bu durumda parametre çözmeyi ** notasyonu kullanarak, parametre isimlerini ve değerlerini içeren bir sözlükle yapmalıyız.

D = {'b':2, 'd':4, 'a':1, 'c':3}
f(**D)
4 3 2 1

İki yaklaşımı birleştirmek de mümkün:

f( *(1,2), **{'c':"merhaba", 'd':[5,6]} )
[5, 6] merhaba 2 1